शब्द: 報恩
पिनयिन: bào ēn
Antonyms: 忘恩 (wàng ēn)
復仇 (fù chóu)
報答 (bào dá)
報仇 (bào chóu)Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.