शब्द: 秋色
पिनयिन: qiū sè
Antonyms:

春光

(chūn guāng)