စာလုံး: 黯然無光
ပင်းယင်း: àn rán wú guāng
Antonyms:

金碧輝煌

(jīn bì huī huáng)