စာလုံး: 點頭
ပင်းယင်း: diǎn tóu
Antonyms:

搖頭

(yáo tóu)