စာလုံး: 鬥文
ပင်းယင်း: dǒu wén
Antonyms:

鬥武

(dǒu wǔ)