စာလုံး: 駢體
ပင်းယင်း: pián tǐ
Antonyms:

散體

(sàn tǐ)