စာလုံး: 露出裸露
ပင်းယင်း: lù chū luǒ lù
Antonyms:

遮蓋

(zhē gài)