စာလုံး: 雅淡
ပင်းယင်း: yǎ dàn
Antonyms:

清淡

(qīng dàn)


惡臭

(è chòu)


濃郁

(nóng yù)


濃麗

(nóng lì)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.