စာလုံး: 雅人深致
ပင်းယင်း: yǎ rén shēn zhì
Antonyms:

俗不可耐

(sú bù kě nài)