စာလုံး: 釋放
ပင်းယင်း: shì fàng
Antonyms:

禁錮

(jīn gù)


拘留

(jū liú)


拘押

(jū yā)


關押

(guān yā)


囚禁

(qiú jīn)


拘禁

(jū jīn)


看押

(kàn yā)


捉拿

(zhuō ná)


回收

(huí shōu)


逮捕

(dài bǔ)


扣押

(kòu yā)


監禁

(jiān jīn)


收集

(shōu jí)


收押

(shōu yā)


拘捕

(jū bǔ)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.