0
စာလုံး: 鄙污
ပင်းယင်း: bǐ wū
Antonyms:

高潔

(gāo jié)