စာလုံး: 遠走高飛
ပင်းယင်း: yuǎn zǒu gāo fēi
Antonyms:

杜門株守

(dù mén zhū shǒu)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.