စာလုံး: 遞增
ပင်းယင်း: dì zēng
Antonyms:

遞減

(dì jiǎn)


遞加

(dì jiā)