စာလုံး: 輕易
ပင်းယင်း: qīng yì
Antonyms:

困難

(kùn nán)


繁重

(fán zhòng)


艱巨

(jiān jù)


艱難

(jiān nán)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.