စာလုံး: 貨真價實
ပင်းယင်း: huò zhēn jià shí
Antonyms:

濫竽充數

(làn yú chōng shù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.