စာလုံး: 襲擊
ပင်းယင်း: xí jī
Antonyms:

保衛

(bǎo wèi)


抵禦

(dǐ yù)


護衛

(hù wèi)