စာလုံး: 藥石無靈
ပင်းယင်း: yào shí wú líng
Antonyms:

葯到回春

(yào dào huí chūn)


不可救藥

(bù kě jiù yào)