စာလုံး: 至關緊要
ပင်းယင်း: zhì guān jǐn yào
Antonyms:

無關宏旨

(wú guān hóng zhǐ)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.