စာလုံး: 臆測
ပင်းယင်း: yì cè
Antonyms:

明察

(míng chá)