စာလုံး: 縮減
ပင်းယင်း: suō jiǎn
Antonyms:

減少

(jiǎn shǎo)


省減

(shěng jiǎn)


增添

(zēng tiān)


擴充

(kuò chōng)


裁減

(cái jiǎn)


增加

(zēng jiā)


減削

(jiǎn xiāo)


削減

(xiāo jiǎn)


Copyright

© 2012-2022 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.