စာလုံး: 結實
ပင်းယင်း: jié shí
Antonyms:

單薄

(dān báo)


瘦弱

(shòu ruò)


單弱

(dān ruò)