စာလုံး: 細微
ပင်းယင်း: xì wēi
Antonyms:

巨大

(jù dà)


重大

(zhòng dà)


明顯

(míng xiǎn)


顯著

(xiǎn zhù)