စာလုံး: 糊塗顢頇
ပင်းယင်း: hū tú mān hān
Antonyms:

精明強幹

(jīng míng qiáng gān)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.