စာလုံး: 窮奢極侈
ပင်းယင်း: qióng shē jí chǐ
Antonyms:

枵腹從公

(xiāo fù cóng gōng)


克勤克儉

(kè qín kè jiǎn)


艱苦樸素

(jiān kǔ pǔ sù)


節衣縮食

(jié yī suō shí)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.