စာလုံး: 秉公執法
ပင်းယင်း: bǐng gōng zhí fǎ
Antonyms:

徇私枉法

(xùn sī wǎng fǎ)