စာလုံး: 神色不動
ပင်းယင်း: shén sè bù dòng
Antonyms:

神魂顛倒

(shén hún diān dǎo)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.