စာလုံး: 發熱
ပင်းယင်း: fā rè
Antonyms:

發冷

(fā lěng)