စာလုံး: 無法無天
ပင်းယင်း: wú fǎ wú tiān
Antonyms:

違法亂紀

(wéi fǎ luàn jì)


循規蹈矩

(xún guī dǎo jǔ)


奉公守法

(fèng gōng shǒu fǎ)


安分守己

(ān fēn shǒu jǐ)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.