စာလုံး: 烈性
ပင်းယင်း: liè xìng
Antonyms:

溫柔

(wēn róu)


平和

(píng hé)