စာလုံး: 潛藏
ပင်းယင်း: qián cáng
Antonyms:

顯現

(xiǎn xiàn)