စာလုံး: 潛伏
ပင်းယင်း: qián fú
Antonyms:

暴露

(bào lù)