စာလုံး: 溫故知新
ပင်းယင်း: wēn gù zhī xīn
Antonyms:

數典忘祖

(shù diǎn wàng zǔ)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.