စာလုံး:
ပင်းယင်း: qīng
Antonyms:

(wū)


(zhuó)


(hún)