စာလုံး: 淡水魚
ပင်းယင်း: dàn shuǐ yú
Antonyms:

鹹水魚

(xián shuǐ yú)