စာလုံး: 浪用
ပင်းယင်း: làng yòng
Antonyms:

節流

(jié liú)


開源

(kāi yuán)