စာလုံး: 沃土
ပင်းယင်း: wò tǔ
Antonyms:

瘠田

(jí tián)