စာလုံး: 橫掃千軍
ပင်းယင်း: héng sǎo qiān jūn
Antonyms:

丟盔卸甲

(diū kuī xiè jiǎ)


潰不成軍

(kuì bù chéng jūn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.