စာလုံး: 朗讀
ပင်းယင်း: lǎng dú
Antonyms:

默讀

(mò dú)