စာလုံး: 暗中摸索
ပင်းယင်း: àn zhōng mō suǒ
Antonyms:

老馬識途

(lǎo mǎ shí tú)