စာလုံး: 敗業傾家
ပင်းယင်း: bài yè qīng jiā
Antonyms:

肯堂肯構

(kěn táng kěn gòu)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.