စာလုံး: 擱筆
ပင်းယင်း: gē bǐ
Antonyms:

動筆

(dòng bǐ)


擱筆

(gē bǐ)