စာလုံး: 持平之論
ပင်းယင်း: chí píng zhī lùn
Antonyms:

偏激之詞

(piān jī zhī cí)


一孔之見

(yī kǒng zhī jiàn)


偏聽偏信

(piān tīng piān xìn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.