0
စာလုံး: 拆開
ပင်းယင်း: chāi kāi
Antonyms:

組合

(zǔ hé)


連結

(lián jié)


聯接

(lián jiē)


間斷

(jiān duàn)


連接

(lián jiē)