စာလုံး: 必定
ပင်းယင်း: bì dìng
Antonyms: 必要 (bì yào)
一定 (yī dìng)
必需 (bì xū)
恐怕 (kǒng pà)
不必 (bù bì)Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.