စာလုံး: 形形色色
ပင်းယင်း: xíng xíng sè sè
Antonyms:

如出一轍

(rú chū yī zhé)