စာလုံး: 常態分班
ပင်းယင်း: cháng tài fēn bān
Antonyms:

能力分班

(néng lì fēn bān)