စာလုံး: 好手
ပင်းယင်း: hǎo shǒu
Antonyms:

庸才

(yōng cái)