စာလုံး: 壽比南山
ပင်းယင်း: shòu bǐ nán shān
Antonyms:

壽終正寢

(shòu zhōng zhèng qǐn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.