စာလုံး: 喜好
ပင်းယင်း: xǐ hǎo
Antonyms:

厭惡

(yàn è)


厭煩

(yàn fán)