စာလုံး: 另起爐灶
ပင်းယင်း: lìng qǐ lú zào
Antonyms:

雙管齊下

(shuāng guǎn qí xià)


一成不變

(yī chéng bù biàn)


一如既往

(yī rú jì wǎng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.